תנאים כלליים לפרסום ושימוש באתר Thai4U

התנאים הכלליים המפורטים להלן יחולו על ספק תוכן ו/או מפרסם (“המפרסם“) אשר עושה שימוש באתר thai4u.www השייך לגלעד מוספי ע.מ. 35933589 ( להלן: “מפעיל האתר “) והם יחולו על המפרסם מיום הצטרפות המפרסם לאתר ועד ליום 2023/06/30 ,כמפורט להלן:

 1. תקופת השירותים – החל מיום הצטרפות המפרסם לאתר ועד ליום 2023/06/30 הפרסום של בית
  העסק של המפרסם באתר יינתן ללא עלות כלשהי למפרסם (“התקופה ללא עלות“). בתום התקופה ללא עלות יחולו התעריפים ועלויות הפרסום כפי שישלחו על ידי מפעיל האתר בהצעת מחיר למפרסם עד ליום 2023/06/10 ,והמשך הפרסום באתר יותנה גם בחתימה של המפרסם על הסכם למתן שירותים שישלח על ידי מפעיל האתר יחד עם הצעת המחיר.
 2. שימוש באתר – מובהר כי כתנאי לשימוש בשירותי מפעיל האתר, המפרסם לא ישתמש בשירותים לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי תנאים כללים אלה זה או תנאי השירות או שיכולים ליצור התחייבות למפעיל האתר
 3. תכני המפרסם – יובהר, כי מפעיל האתר אינו אחראי ו/או ערב לאמינות ודיוק התכנים שיפורסמו באתר. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות בתכנים אשר באתר, יש להודיע על כך למפעיל האתר כדי שיוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין התוכן באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים של המפרסם, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים ו/או המקוריים כנכון.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מפעיל האתר שומר לעצמ ו את הזכות להסיר באופן מיידי וחד צדדי ו/או למנוע פרסומים אשר יש בהם כדי להפר את תנאי השימוש ו/או כל חוק ו/או בין היתר פוגע בפרטיות, מהווה לשון הרע, שקר, השמצה, ניבול פה, תועבה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר. במקרה בו יימחק תוכן של מפרסם שפורסם באתר, האתר איננו מחויב ליתן על כך הודעה מוקדמת או הודעה כלשהי לכל גורם שהוא ולמפרסם לא תהיה כל טענה כלפי מפעיל האתר.
  חל איסור על המפרסם באתר לפרסם או לשלוח כל תוכן, ובכלל זאת כל קובץ, קוד מחשב או תוכנה, שעשוי לפגוע בפעילות התקינה של מחשב או תוכנה של משתמש אחר לרבות “וירוס” מחשבים, תוכנות מעקב מסוג “סוסים טרויאנים” וכל יישום מזיק אחר.
 4. הפסקת שימוש באתר – מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית למנוע מהמפרסם לעשות שימוש באתר מכל סיבה שהיא.
 5. .מבלי לגרוע מן האמור לעיל מפעיל האתר יהא רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מפעיל האתר יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיר מפעיל האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן הוא יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת למפרסם הודעה נוספת על כך.
 6. שיפוי של מפעיל האתר – המפרסם מתחייב בזאת לשפות את מפעיל האתר בגין כל תביעה/דרישה ו/או נזק שייגרם למפעיל ה אתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש /או החוק וכתוצאה מפרסום מטעה/שקרי/פוגעני מצידו ו/או כתוצאה מהפרת זכויות הקניין הרוחני של צד ג’.
 7. שינויים באתר ותחזוקה – מפעיל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו– והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש למפרסם. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים שיחולו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. למפרסם לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 8. קניין רוחני – כל זכויות הקניין הרוחני במערכת לרבות זכויות היוצרים, עיצוב המסכים, קוד המקור, קצבים גרפיים, טקסטים, סידור הטקסטים, וכל חומר אחר הינן בבעלות מפעיל האתר. חל איסור חמור להעתיק, להפיץ להציג בפומבי כל רכיב הרשום מטה מבלי לקבל את אישור מפעיל האתר מראש. מובהר בזאת כי סימני המסחר של מפעיל האתר הנם קניינו הפרטי. השימוש בסימן המסחר של מפעיל האתר מוגבל אך ורק לצרכי האתר בלבד.
 9. הגבלת אחריות – למפעיל האתר לא תהיה אחריות לכל סוג של נזק, באם ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי, מיוחד או מקרי )כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן אפשרויות עסקיות, נתונים, הכנסות, חוזה, מידע או מידע עסקי כזה או אחר(, על פי כל תאוריה של חבות או החלת אחריות, הקשורה בצורה כזו או אחרת לשימוש או חוסר היכולת של המפרסם להשתמש באתר. 
דילוג לתוכן